Hai Kartini ‘Kekinian’, Menulislah!

ilustrasi: instagram Bhair Samatan